Loading...

Правни услуги

Loading...

Дружествено и търговско право

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ има богат експеретен опит в подпомагането на местни и чуждестранни клиенти при учредяване и управление на юридически лица.

Съветваме нашите клиенти по въпроси на дружественото и търговското право и предоставяме комплексни правни консултации в следните сфери:

• Регистрация на търговски дружества и други корпоративни структури;

• Чуждестранни инвестиции и смесени дружества;

• Преобразуване на търговски дружества, сливания и вливания;

• Текущо консултантско обслужване на търговски дружества;

• Прехвърляне на участия в търговски дружества;

• Прехвърляне на търговски предприятия;

• Договори за управление;

• Търговски сделки:

– всички видове търговски продажби;

– търговско представителство;

– оперативен и финансов лизинг;

– комисионни и спедиционни договори;

– договори за превоз;

– складови сделки;

– лицензионни сделки;

– сделки с интелектуална собственост;

– сделки, свързани с хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;

– търговска асигнация;

– франчайз, факторинг и форфетинг;

– търговски обезпечения.

Loading...

Недвижими имоти и строителство

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ предоставя висококвалифицирани правни услуги в сферата на вещното право, недвижимите имоти и строителството. Стремим се да предоставяме правни консултации относно всички правни аспекти на инвестициите в недвижими имоти по българското право. Нашият екип от адвокати има богат експертен опит в структурирането на мащабни сделки с недвижими имоти и изготвянето на схеми за финансиране от кредитни институции.

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ предоставя следните висококвалифицирани правни услуги в областта на инвестициите в недвижими имоти:

• Анализ на правното състояние на недвижимия имот (Real Estate Legal Due Diligence);

• Правно съдействие при провеждането на преговори;

• Данъчно планиране във връзка със структурирането на инвестиционния процес;

• Правно структуриране на сделката;

• При придобиване на имот или вещни права върху имот (asset acquisition):

– изготвяне и преглеждане на проектодокументацията;

– правно консултиране по предварителния договор за покупко-продажба;

– правни съвети във връзка с всички документи необходими за успешното приключване на сделката;

– изготвяне на проекта за нотариалния акт и свързаното с това правно консултиране;

– правна помощ и съвети при осъществяването на необходимите процедури след извършването на нотариалния акт (процедури пред Агенция по вписванията, Национална Агенция за Приходите и други държавни и общински органи);

• При придобиване на компания, притежаваща имота (company acquisition):

– анализ на правното състояние на компанията (corporate legal due diligence);

– изготвяне на договора за прехвърляне на дялове/акции и свързаното с това правно консултиране;

– изготвяне на цялата необходима проектодокументация по промените в корпоративните документи – протоколи, дружествен договор/устав, договори за възлагане на управление и др.;

• Правно структуриране на проектното финансиране;

• Преговори с кредитни институции;

• Правно структуриране на управлението на имота (изготвяне на проектодоговори за управление на имота, проектодоговори за наем и др.)

Адвокатите на Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ предоставят и следните правни услуги в областта на строителния процес:

• Правни консултации във връзка с възможните начини за оптимизация на подробния устройствен план, засягащ имота;

• Правно съдействие през целия процес на изготвянето и одобряването на подробния устройствен план относно имота;

• Правен съвет и помощ, свързани с изменението на съществуващия подробен устройствен план;

• Правна помощ във връзка с всички необходими документи и процедури по одобряване на инвестиционния проект от компетентните органи;

• Правно съдействие при получаването на разрешение за строеж;

• Изготвяне/преглеждане на всички договори между инвеститора и другите участници в строителния процес – строителя, консултанта, техническия ръководител, доставчика на машини и оборудване;

• Правни консултации във връзка с актовете и протоколите в строителния процес в съответствие със релевантната нормативна база;

• Правна помощ при получаването на разрешение за ползване и осъществяването на процедурите по въвеждането на обекта в експлоатация.

Loading...

Енергетика и природни ресурси

Нашата юридическа практика в енергийния сектор и индустриите, свързани с природни ресурси, е широкообхватна и отразява цялото разнообразие на същността и развитието на тези сфери. Адвокатите ни разполагат с необходимите професионални знания и опит при предоставянето на правно-консултантски услуги на клиенти, които имат интерес да инвестират в енергийния сектор и сферата на природните ресурси. Ние консултираме по въпроси, свързани с ефективното структуриране, развитие, финансиране и реализация на различни енергийни проекти. Оказваме съдействие на нашите клиенти във връзка с всички правни аспекти на управлението на съответния енергиен проект от фазата на планирането и подготовката до финалната фаза на финансовото приключване, а и след това с оглед на бъдещи разширявания и преструктурирания.

Екипът на Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ има успешен консултантски опит във връзка с високопрофилни проекти и е консултирал много енергийни компании.

Нашите насочени към енергетиката правни усуги по енергийни проекти са свързани със следните въпроси:

• Правен анализ на различни аспекти от регулаторния режим на енергийния сектор и консултации по промени в нормативната уредба;

• Съвети по специфични правни въпроси в сферата на енергийния сектор като режим на регулиране на цените, лицензионен режим, концесионен режим и процедури, изграждане на енергийни обекти, екологичноправна нормативна уредба, защита на конкуренцията, обществени поръчки, защита на потребителите, проектно финансиране;

• Корпоративноправни, търговскоправни, вещноправни и данъчноправни аспекти на инвестициите в енергийния сектор;

• Правно структуриране на инвестиционния процес;

• Правно структуриране на проекти за смесени дружества;

• Изготвяне на правните аспекти на инвестиционните стратегии;

• Правно консултиране по подготовката на необходимата тръжна документация;

• Юридически дю дилиджънс, свързан с енергийни проекти;

• Правно съдействие при провеждането на преговори;

• Изготвяне на проектодоговори за продажба на електрическа и топлинна енергия, нефт, нефтопродукти, природен газ, биогорива;

• Правни консултации по енергийни проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници;

• Правни консултации по енергийни проекти, свързани с производство и търговия с биогорива.

Юридическият опит и познанията на Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ в сферата на енергийното право и природните ресурси беше високо оценен от българското Министерство на Икономиката и Енергетиката, което чрез Българската Агенция за Инвестиции възложи на адвокатите от „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ” изготвянето на правния анализ на регулаторния режим на енергийния сектор в България. Резултатът от правната работа по проекта беше публикуван в официалния Legal Guide, издаден от Българската Агенция за Инвестиции.

Адвокатите от „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ” имат успешен професионален опит и при консултирането на компании, които инвестират и развиват дейност в сферата на минното дело, търговията с горива (вкл. биогорива) и водния сектор.

Loading...

Капиталови пазари

Екипът от опитни адвокати на Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ предоставя на своите клиенти /емитенти на ценни книжа, инвестиционни посредници, инвестиционни и управляващи дружества/ съдействие във всички важни области на капиталовите и паричните пазари. Ние разбираме, че в съвременната глобална бизнес среда възможността за структуриране на модерни и ефективни решения за финансиране е от изключително важно значение, което същевременно може да изправи компаниите на пазара пред трудни и сложни за решаване задачи.

Областите ни на правноконсултантска дейност в сферата на капиталовите пазари са:

• Регулирани пазари на финансови инструменти, фондови борси;

• Регулаторни и надзорни режими и изисквания, изисквания за разкриване на информация;

• Сделки с финансови инструменти:

– сделки с ценни книжа

– сделки с инструменти на паричния пазар /краткосрочни ДЦК (съкровищни бонове), депозитни сертификати, търговски ценни книжа/

– сделки с деривативни финансови инструменти /опции, фючърси, суапове, форуърдни договори, договори за разлики/

• Системи за клиринг и сетълмент;

• Първично и вторично публично предлагане на ценни книжа /IPOs, SPOs/;

• Публично предлагане на облигации, публично предлагане на ипотечни облигации ;

• Учредяване, регулаторни режими и лицензиране на инвестиционни дружества управляващи дружества и инвестиционни посредници;

• Организиране и управление на колективни инвестиционни схеми;

• Учредяване, регулаторен режим, лицензиране и управление на Акционерни дружества със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/;

• Данъчен режим на сделките с финансови инструменти;

• Данъчен режим на инвестиционните дружества, управляващите дружества, колективните инвестиционни схеми и АДСИЦ;

• Релевантни разпоредби на Европейското законодателство.

Loading...

Финансови институции и банково право

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ предоставя консултантски правни услуги на търговски дружества, финансови институции, инвеститори, кредитополучатели, лизингодатели и лизонгополучатели.

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ предлага консултации и правно обслужване във връзка с:

• Текущи банкови сделки и банкови операции;

• Инвестиционни проекти;

• Проектно финансиране;

• Въпроси, свързани с финансово право.

Loading...

Данъчно и митническо право

Адвокатите на Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ са водещи данъчни специалисти. Компанията предлага консултации по следните въпроси:

• Данъчноправни консултации, свързани с дейността на търговски дружества;

• Данъчноправни консултации, свързани с дейността на смесени дружества;

• Данъчноправни консултации при вливания, сливания и други преобразувания;

• Тълкуване и прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане;

• Корпоративно данъчно облагане;

• ДДС и акцизи;

• Текущи въпроси, свързани с прилагането на данъчното право;

• Консултации по митническо право.

Loading...

Публично и административно право

Много основни сектори от икономиката изискват задълбочени правни познания във връзка с публичноправните и административноправните аспекти на специфичните регулаторни правни механизми. Все по-актуални стават т. нар. публично-частни партньорства, които засилват своето влияние в различни икономически области. Ето защо възниква и необходимостта от юридически знания във връзка с правните изисквания, при които държавата, общината и частните компании могат да участват като партньори в различни форми на бизнес дейности, проекти и корпоративни структури.

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ предоставя консултации и работи в следните публичноправни и административноправни сфери:

• Въпроси на конституционното право и практика на Конституционния съд на Република България;

• Изготвяне на законопроекти и други нормативни актове;

• Правна помощ, съвети и съдействие в сферата на законодателния процес и нормотворчеството;

• Регулаторна рамка и режим на държавната и общинска собственост;

• Публичноправни и административноправни аспекти в секторите енергетика, възобновяеми енергийни източници, води, природни ресурси, обществени поръчки, концесии, капиталови пазари, финансови услуги и др.;

• Представителство пред държавни и общински органи;

• Правно съдействие при издаване на административни актове – лицензии, разрешения, протоколи, удостоверения;

• Обжалване на административни актове – административна и съдебна фаза.

Loading...

Обществени поръчки

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ разви стабилна юридическа практика във връзка с обществените поръчки. Сферата на обществените поръчки е една от най-интензивно развиващите сфери в икономическата система и това е основната причина за пълната хармонизация на националните правни норми с релевантните за обществените поръчки разпоредби на европейското законодателство. Нашите адвокати предоставят професионални правни съвети на участниците в процедурите по възлагане на обществени поръчки.

Правните ни услуги в тази област включват:

• Анализиране на необходимостта от прилагане на правните норми за обществените поръчки спрямо определена сделка;

• Изготвяне на всички необходими проектодокументи във връзка с процедурите по възлагане на обществени поръчки;

• Изготвяне на офертите по процедурите по възлагане на обществени поръчки;

• Изготвяне на проекти за договори за възлагане на обществени поръчки;

• Представителство на клиенти във връзка с процедурите по обществени поръчки;

• Защита на интересите на клиенти във връзка с обжалвания на решения по възлагане на обществени поръчки;

• Правни съвети относно изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки.

Loading...

Конкурентно право

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ разви стабилна практика в областта на конкурентното право, като в това направление предоставя следните правни услуги и консултации, свързани с:

• Европейска и национална правна рамка за защита на конкуренцията;

• Практика на Комисията за защита на конкуренцията;

• Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията по конкурентноправни въпроси;

• Споразумения, решения, съгласувана практика, нарушаващи правилата за конкуренция;

• Разрешения за уеднаквяване на общи условия;

• Злоупотреба с господстващо положение;

• Случаи на концентрация на стопанска дейност;

• Задължителни уведомления свързани с концентрация (вкл. сливания и вливания);

• Контрол спрямо концентрацията (вкл. сливания и вливания);

• Случаи на концентрация при съвместни предприятия;

• Нелоялна конкуренция и недобросъвестни търговски практики;

• Нелоялно привличане на клиенти и недобросъвестни рекламни практики;

• Последици, свързани с нарушаването на правните норми;

• Разрешения за споразумения, решения, съгласувани практики, стратегически обединения и др.;

• Разрешения за концентрация;

• Хоризонтални и вертикални ограничения върху търговията;

• Санкциониране на нарушенията на конкурентноправните норми;

• Конкурентноправни въпроси, свързани с договори за дистрибиция, търговско представителство, маркетинг;

• Развитие на маркетингови стратегии в съответствие с релевантните правила;

• Установяване на дистрибуционни канали и мрежи;

• Конкурентноправни въпроси, свързани с франчайзингови и лицензионни договори;

• Конкурентноправни аспекти на обществените поръчки; защита на потребителите; защита на производствени и търговски тайни; телекомуникации; енергетика.

Loading...

Право за защита на потребителя

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ подпомага производители, вносители, дистрибутори и търговци на стоки и услуги, както и крайни потребители относно нормативната уредба, свързана със защитата на потребителите и контролните правомощия на държавните органи.

Предоставяните от Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ правни услуги са в следните насоки:

• Европейско законодателство за защита на потребителите;

• Практика на Комисията за защита на потребителите;

• Представителство пред Комисията за защита на потребителите;

• Информация, която търговците следва да предоставят на потребителите във връзка с характеристиките на стоката/услугата, цена, количество, начин на плащане, опасности и условия, свързани с употребата на стоката, условия и срок на гаранцията, срок на годност;

• Правилата, свързани с етикетирането на стоките;

• Указания за употреба на определени видове стоки;

• Обозначаване на цените на стоките и услугите;

• Защита срещу заблуждаваща, непочтена и неразрешена сравнителна реклама;

• Търговски практики и способи за продажба;

• Безопасност и качество на стоките и услугите;

• Гаранции за стоката;

• Рекламации;

• Отговорности и обезщетения за вреди, причинени от дефекти на стоки – срокове, процедури, възможности;

• Неравноправни клаузи в потребителски договори;

• Режим на Сдруженията за защита на потребителите;

• Помирителни комисии;

• Контролни механизми и правомощия на държавните органи.

Loading...

Екологично право

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ успешно разви мащабна практика в областта на екологичното право, като по този начин се фокусира и върху екологичните аспекти от бизнеса на своите клиенти. Екипът ни от адвокати разплолага с реални екологичноправни знания, професионално разбиране и предприемаческо мислене, които успешно прилага при правното консултиране, свързано с екологичните особености на различни проекти. Изградили сме стабилен юридически опит и умения в сферата на опазването на околната страна. Някои от стопанските области, в които сме специализирани са недвижимите имоти и строителството, териториално-устройственото планиране и функционалното предназначение на земята, индустриални и енергийни проекти, обществени поръчки, минното дело, химическата и фармацевтична индустрия, пътно строителство и инфраструктура, управление на отпадъците и екологичните аспекти на много други дейности. Все повече се утвърждава необходимостта всяка една стопанска активност да се преценява и през призмата на екологичните правни норми. Познаването на екологичноправната регулаторна рамка и промените, свързани с нея, е от съществено значение за успеха на всеки един бизнес.

Нашите правни услуги във връзка с екологичното право се развиват в следните насоки:

• Европейска и национална правна рамка за опазване на околната среда;

• Правно консултиране по екологични въпроси, свързани с корпоративни сделки;

• Екологичноправни аспекти на различни бизнес сектори;

• Опазване на околната среда в сферите на строителството, инфраструктурата и енергетиката;

• Правни съвети при структурирането и преструктуриранетона индустриални и химически проекти;

• Правни съвети при намирането на практически решения на териториалноустройствени нужди;

• Правен режим на управлението на отпадъците;

• Представителство пред регулаторите и други държавни органи;

• Правна помощ при лицензионните режими и процедурите, свързани с релевантните разрешителни;

• Подпомагане на клиентите при намаляване на рисковете от екологична отговорност във връзка със специфични проекти, сделки и инвестиции;

• Аспекти на екологичната отговорност, свързана с причинени екологични вреди;

• Въпроси, свързани с отговорността на производителя за произведена продукция;

• Екологичноправни въпроси във връзка с обезщетения, гаранции и застраховане;

• Безопасни и здравословни условия на труд;

• Изготвяне на проектодоговори, включително клаузи, свързани с екологични рискове;

• Правни анализи по екологичноправни въпроси.

Loading...

Чуждестранни инвестиции

Екипът на Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ предоставя комплексно и цялостно консултантско обслужване при изготвянето и осъществяването на чуждестранни инвестиционни проекти. Визията за нашата роля в инвестиционния процес е да бъдем дългосрочен консултант, като се стремим да изграждаме стабилни отношения на доверие с клиентите си през всички инвестиционни фази.

Консултантското ни съдействие се изразява в следните услуги:

• Първоначална информация относно правните, политически и икономически условия, влияещи върху конкретната чуждестранната инвестиция;

• Избор на правилната правна и данъчна структура;

• Регистрация на търговски дружества;

• Смесени дружества;

• Преобразуване на търговски дружества, сливания и вливания;

• Правен анализ и детайлно проучване на всички релевантни юридически аспекти на инвестицията;

• Преговори;

• Изготвяне на проектодокументи;

• Сделки с недвижими имоти;

• Текущо консултантско обслужване на съответните корпоративни структури.

Loading...

Облигационно право

Екипът на Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ подпомага и консултира клиентите си по следните облигационноправни въпроси:

• Изготвяне на проекти за договори и едностранни сделки, съобразени с изискванията, произтичащи от спецификите в дейността на корпоративния клиент;

• Представяне на правни становища относно изпълнението на договори;

• Правни схеми за поемане на задължения;

• Правни схеми за прехвърляне на права;

• Обезпечения – ипотеки, залози и др.;

• Консултации и изготвяне на проектодокументи по въпроси на облигационното право.

Loading...

Трудово и осигурително право

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ предоставя комплексни консултантски услуги на корпоративни работодатели в следните насоки:

• Изготвяне на проекти за трудови договори;

• Консултации при преобразувания на предприятия;

• Съобразяване на дейността на корпоративния работодател с изискванията на българското трудово право;

• Осигурително-правни консултации.

Loading...

Право на интелектуална собственост

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ установи стабилна консултантска практика в областта на интелектуалната собственост. Обслужваме нашите клиенти чрез разработването на завършени концептуални проекти, способстващи максималното извличане на практическа полза от съответните обекти на интелектуална собственост.

Екипът на Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ предоставя правни консултации при:

• Проучване, наблюдение, правен анализ на търговски марки и други обекти на индустриална собственост;

• Регистрация на търговска марка, промишлен дизайн и други обекти на индустриална собственост;

• Изготвяне на лицензионни договори и договори за преотстъпване на изключителни и неизключителни права върху обекти на индустриална собственост;

• Изготвяне на проектодоговори за използване на обекти на авторското право (произведения на литературата, изкуството и науката) и обекти на сродни права :

– издателски договори,
– продуцентски договори,
– договори, сключвани от артисти-изпълнители, продуценти на звукозаписи и филми, радио- и телевизионни организации, производители на бази-данни,
– договори за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи,
– договори за създаване и използване на звукозаписи,
– договори за създаване и използване на филми и други аудио-визуални произведения,
– договори за отстъпване на права върху записи на аудиовизуални произведения,
– договори за публично представяне,
– договори за излъчване по безжичен път или за предаване чрез кабел или друго техническо средство на сценично произведение,
– договори за излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство на неразгласено музикално или литературно произведение,
– договори за публично изпълнение на живо и чрез запис,
– договори за излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство на музикални или литературни произведения, които са били вече разгласени,
– договори за публикуване в периодично издание,
– договори за използване на компютърни програми.

• Правни консултации за ефективно управление на интелектуална собственост.

Loading...

Събиране на вземания

1. СЪДЕБНО (ПРАВНО) СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ:

1.1. Производства и процедури:

• Обезпечителни производства с цел съдебно допускане на обезпечителни мерки (запори върху движими вещи, вземания и банкови сметки на длъжника; възбрани върху недвижими имоти на длъжника; други подходящи мерки, определени от съда) и получаването на обезпечителна заповед от съда;

• Производства по надлежното налагане на обезпечителните мерки от съдебен изпълнител въз основа на обезпечителната заповед на съда;

• Правна защита и процесуално представителство в съдебни производства, образувани по частна жалба срещу определението на съда по обезпечение на иска;

• Правна защита и процесуално представителство при образуването и воденето на искови съдебни производства пред районни, окръжни и апелативни съдилища на територията на Република България във всички фази на исковите съдебни производства, както и пред Върховния касационен съд, и пред всички арбитражни съдилища;

• Правна защита и процесуално представителство в производства по издаване на изпълнителен лист и получаване на изпълнителен лист, издаден от компетентния съд;

• Правна защита и процесуално представителство при образуването и воденето на заповедни съдебни производствата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК и получаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист;

• В случай на възражение, подадено от длъжника в двуседмичен срок срещу заповедта за изпълнение – правна защита и процесуално представителство на кредитора по предявяването на установителен иск, подкрепен със съответните писмени доказателства и водене на делото във всички съдебни инстанции;

• Правна защита и процесуално представителство в изпълнителното производство пред съответния съдебен изпълнител – образуване и водене на изпълнителни дела срещу длъжника; проучване на имуществото на длъжника; налагане на запори върху банкови сметки, трудови възнаграждения, вземания, ценни книжа и движими вещи на длъжника; налагане на запор върху дял от търговско дружество; описи, оценки и предаване за пазене на движими вещи; публична продан на движими вещи; налагане на възбрани върху недвижими имоти на длъжника; опис и публична продан на недвижими имоти; и др.). Контакти, работа и взаимодействие с най-успешните съдебни изпълнители на територията на Република България.

1.2. Вашите ползи и предимства:

• Можете да се доверите на нашия стабилен юридически опит, солидни професионали умения, устойчиви ресурси и специализирано ноу-хау;

• Предимства, свързани с аутсорсинг на дейността по съдебно (правно) събиране на Вашите вземания – спестяваме Ви разходите, ресурсите и инвестициите, необходими за създаването, поддръжката, обучението и развитието на вътрешен юридически отдел (и свързаната с него инфраструктура), който да се занимава със съдебното (правното) събиране на просрочени вземания от длъжниците Ви;

• Имаме стабилни професионални контакти с най-успешно практикуващите съдебни изпълнители в България и постоянно им осигуряваме необходимото правно съдействие. Това взаимодействие осигурява бързина и резултатност във финалната фаза на процеса по събиране на вземанията. Целта е възможно по-бързото събиране на вземането;

• Създали сме и сме развили ефективна инфраструктура, действаща на територията на цялата страна. Именно по този начин реализираме бърз и постоянен контрол и на тази база постигаме най-добрите възможни резултати за Вас;

• Изградили сме централизирана система за съдебно (правно) събиране на вземания с възможност за постоянни текущи проверки и контрол – по всяко време и на всяко място;

• Съдебното (правното) събиране на вземания е най-ефективният и най-успешният способ за събиране на вземания;

• Законосъобразните съдебни и съдебно-изпълнителни действия и процедури, макар да не са най- бързият инструмент, със сигурност са най-твърдият, най-интензивният и най-ефективният метод срещу неизправните длъжници.

2. ИЗВЪНСЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ:

2.1. Способи и методи:

• Проучване на длъжника;

• Събиране чрез телефонни обаждания (основната цел е да се разберат причините за забавяне на плащанията, както сроковете и размерите на вноските, които ще направи длъжникът, за да погаси задълженията си);

• Събиране чрез изпращане на текстови съобщения (SMS) (целта им е да информират длъжниците за техните просрочия в случай, че не сме успели да се свържем по телефон с тях, а също така и да им напомнят за предстоящи вноски по поети ангажименти);

• Събиране чрез изпращане на напомнителни и уведомителни писма по пощата (писмата подробно описват юридическите факти, от които са възникнали правоотношенията; съдържанието на тези правоотношения; задълженията на длъжника; мерките, които ще бъдат предприети за събиране на вземането);

• Събиране чрез надлежно изпращане на нотариални покани;

• Събиране чрез изпращане на напомнителни и уведомителни писма по електронната поща на длъжника;

• Събиране чрез посещения на адрес;

• Събиране чрез различни законосъобразни и етични техники за водене на преговори и убеждаване на длъжниците да погасят задълженията си;

• Установяване местонахождението и настоящите адреси на длъжници.

2.2. Начини за постигане на резултати:

• Детайлни анализи и класифициране на длъжниците;

• Изготвяне на различни стратегии за събиране на вземанията в зависимост от профилите на длъжниците;

• Съставяне на особени скриптове за всяка категория от длъжници;

• Изготвяне на план за действие;

• Осъществяването на плана за действие, текущо отчитане на резултатите и внясянето на промени, ако е необходимо;

• Определяне на тактики, способи, методи и процедури за извънсъдебното събиране на вземането;

• Перманентно адаптиране на стратегиите, плановете, такитиките, способите, методите и процедурите към ефективното постигане на целите;

• Изготвяне на окончателен отчет с подробна информация.

2.3. Вашите ползи и предимства:

• Вие печелите гъвкавост, защото можете спокойно да се съсредоточите върху основните си дейности и да се доверите на опита на нашия висококвалифициран екип;

• Можете да разчитате на нашия стабилен професионален опит, солидни умения, устойчиви ресурси и специализирано ноу-хау;

• Разработили сме ефективна методология за управление на процесите и каналите за комуникация с длъжниците;

• Подобрявате Вашата ликвидност и това Ви дава възможност по-бързо и по-ефективно да постигате своите цели;

• Прилагаме такива стратегии, тактики, способи и методи, които целят и запазването на Вашите добри бизнес отношения с длъжниците и Вашето партньорство с тях;

• Ние се отнасяме към Вашите длъжници любезно и дипломатично, като винаги взимаме под внимание тяхното конкретно положение и се стремим да разговаряме с тях и заедно да намерим решенията, които са във Ваш интерес, като съобразяваме какво длъжникът Ви реално е в състояние да заплати в настоящия момент и в бъдеще. Ние прилагаме индивидуален подход към Вашето вземане, като акцентираме на личния контакт с длъжника;

• Психологическият ефект от нашия контакт с Вашия длъжник създава положително въздействие върху длъжника, тъй като той осъзнава, че Вие започвате да предприемате практически мерки с цел събиране на вземането, и че следващата стъпка е съдебен процес;

• Предимства, свързани с пълен или частичен аутсорсинг на дейността по извънсъдебно събиране на Вашите вземания – спестяваме Ви разходите и инвестициите, необходими за създаването, поддръжката, обучението и развитието на вътрешен колекторски отдел (и свързаната с него инфраструктура), който да се занимава с извънсъдебното събиране на просрочени вземания от длъжниците Ви;

• Информацията, която събираме за Вашите длъжници, може да бъде използвана с цел по-ефективно водене на съдебни и съдебно-изпълнителни производства спрямо тях в бъдеще;

• Помагаме Ви за ефективното управление на финансовите рискове, свързани със събирането на вземанията Ви;

• Конфиденциалност;

• Стремеж към запазване на репутацията Ви по отношение на Вашите клиенти чрез използване на етични методи за извънсъдебно събиране на вземанията Ви.

Loading...

Процесуално право

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“, което е известно със стабилната си репутация и е високо уважавана заради своите опитни процесуални адвокати с отлична експертиза в сферата на процесуалното право и съдебните дела. Адвокатското дружество представлява и защитава клиенти по въпроси, свързани с гражданскоправни спорове, търговскоправни спорове, несъстоятелност, нарушаване на права, защита на вещни права, възстановяване на владението върху недвижими имоти, трудовоправни спорове, административноправни спорове, данъчноправни спорове.

Нашите процесуални адвокати представляват и защитават клиенти във връзка с искове, произтичащи от търговски, индустриални, финансови и административни сектори по въпроси, свързани с процесуално представителство и защита пред български съдилища от всички инстанции; представителство и защита на клиенти пред арбитражни съдилища; всички видове процесуално представителство по граждански и търговски дела; производства по несъстоятелност; трудовоправни спорове; административноправни спорове; данъчноправни спорове; спорове, свързани с интелектуална собственост.

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“, което е известно с професионалната си сила и отличен опит по дела пред българските съдилища и арбитражи. Нашите адвокати предоставят правни услуги, свързани с всички видове искове във всички сфери на дружественото и търговското право, включително процесуално представителство и защита по търговски дела, банкови и финансови спорове, спорове от сферата на енергийното право, строителни спорове и спорове, свързани с недвижими имоти. Адвокатското дружество има стабилна професионална практика в сферата на гражданското процесуално право, административния и данъчния процес.

Адвокатско дружество „Илиев и Партньори“ предоставя следните правни услуги в сферата на процесуалното право:

• процесуално представителство пред български съдилища от всички инстанци;

• процесуално представителство пред арбитражни съдилища;

• процесуално представителство в производства по несъстоятелност;

• процесуално представителство по граждански и търговски спорове;

• процесуално представителство по трудовоправни спорове;

• процесуално представителство по административноправни спорове и производства по обжалване на административни актове;

• процесуално представителство по данъчноправни спорове;

• процесуално представителство по спорове, произтичащи от договори за обществени поръчки и концесионни договори;

• процесуално представителство по изпълнителни дела.

2018-02-02T08:30:17+03:00