Публикации

Книги и научни монографии:

 

• Петър Илиев. Законодателният процес в Република България. София, издателство за правна литература „Фенея”, 2013 г., първо издание.

 

• Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. София, издателство за правна литература „Фенея”, 2009 г., второ допълнено и преработено издание.

 

• Петър Илиев, Стоян Ставру. Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти. София, издателство за правна литература „Фенея”, 2007 г., първо издание.

 

 

Научни статии и научни студии в списания, сборници:

 

• Петър Илиев. Етични правила за професионално поведение при упражняването на адвокатската професия в Съединените американски щати. София, 2014 г.

 

• Петър Илиев. Адвокатурата като институционална гаранция за основните права. – В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014г.

 

• Петър Илиев. Конституционноправни аспекти на правото на собственост в контекста наюриспруденцията на българския Конституционен съд. – В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.

 

• Петър Илиев. Върху възможните и необходими бъдещи промени de lege ferenda в Юлската Конституция на Република България досежно уредбата на законодателния процес. – В:Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014г.

 

• Петър Илиев. Присъствие на членовете на парламента на пленарни заседания и на заседания на комисиите. Санкции за отсъствие. Кворум. Мнозинства. Ден и час за гласуване (Сравнителноправни аспекти). – В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.

 

• Петър Илиев. Делегираното законодателство. – В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.

 

• Петър Илиев. Теория за връзката между факторите въздействащи на законодателната дейност и познавателните, оценъчните и волевите елементи от процеса по създаването на правните норми. – В: Конституционни изследвания, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014г.

 

• Петър Илиев. Предложения за рационализация на българския модел за разпределение на нормотворческите функции между парламента и правителството. – В: Сборник в памет на Теодор Пиперков, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 г.

 

• Петър Илиев. Фактори за нарушаване на компетентността и видове нарушения. Правни средства за отстраняване на последиците от нарушенията на компетентността. – Норма, бр. 7/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г.

 

• Петър Илиев. Предложения за рационализация на българския законодателен процес. – Правна мисъл, бр. 4/2014 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2014 г.

 

• Петър Илиев. Разграничение на функциите между федерацията и субектите на федерацията. -Съвременно право, кн. 3/2014 г., издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2014 г.

 

• Петър Илиев. Публичноправна същност на компетенцията на държавните органи. – Общество и право, бр. 5/2014, издание на Съюза на юристите в България, София, Издателска къща „Фенея”, 2014 г.

 

• Петър Илиев. Конституционни основи на икономическата система и собствеността по Търновската конституция. – Сборник „135 години от приемането на Търновската конституция“ във връзка с научната конференция, посветена на 135-ата годишнина на Търновската конституция, организирана от Народното събрание на Република България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (15.04.2014 г.). София, издателство „Сиби“, 2014 г.

 

• Петър Илиев. Връзки и разграничения между функции, обекти на въздействие и правомощия на държавните органи. – Юридически свят, бр. 1/2014 г., София, издателство „Сиби“, 2014 г.

 

• Петър Илиев. Относно практическите аспекти на динамиката на компетенцията на държавните органи. – Норма, бр. 3/2014 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2014 г.

 

• Петър Илиев. Фактори, принципи, източници и способи за определяне на компетенцията на държавните органи. – Правна мисъл, бр. 4/2013 г., София, Институт за държавата и правото при Българска академия на науките, 2013 г.

 

• Петър Илиев. Относно публичноправната практика при осъществяването на способите за преразпределение на компетенцията. – Норма, бр. 11/2013 г., София, издателство „Сиела Норма“, 2013 г.

 

• Петър Илиев. Правомощия на Народното събрание в сферата на отбраната. – Общество и право, бр. 8/2013, издание на Съюза на юристите в България, София, Издателска къща „Фенея”, 2013 г.

 

• Петър Илиев. Свободата на религията и вероизповеданията в конституционноправната теория и в юриспруденцията на Конституционния съд на Република България. – Норма, бр. 8/2013, София, издателство „Сиела Норма“, 2013 г.

 

• Петър Илиев. Разпределението на нормотворческите функции между парламента и правителството. Делегираното законодателство – сравнителноправни и теоретични аспекти.- В: Римско и съвременно публично право, София, Университетско издателство „Св. Климент  Oхридски“, 2013 г.

 

• Петър Илиев. Фази на предпарламентарния законодателен процес. – Съвременно право, кн. 3/2013 г., издание на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, София, издателство „Сиби“, 2013 г.

 

• Peter Iliev. The configuration of rule-making powers between the parliament and the government. Delegated legislation. – In: Revista General de Derecho Romano, No 20/2013, Spain.

 

• Петър Илиев, Стоян Ставру. Вещноправни отношения при изграждане на водноелектрически централи. – Собственост и право, кн. 5/2012 г., София, ИК „Труд и право“, 2012 г.

 

• Петър Илиев. Върху някои теоретични, практически и сравнителноправни аспекти на законодателната инициатива – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 2, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010 г.

 

• Петър Илиев. Промулгацията в българския законодателен процес. – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, том 1, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2010 г.

 

• Петър Илиев. Ефективността в законодателния процес от гледна точка на теорията за научна организация на труда. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 2, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009 г.

 

• Петър Илиев. Конституционноправни основи на икономическата система и собствеността в различните етапи от развитието на българския конституционализъм. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, том 1, София, Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, 2009 г.

 

• Peter Iliev. Legal framework of the energy sector in Bulgaria. – In: Legal Guide, издание на Агенция за инвестиции при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, издание 2009 г., издание 2010 г., издание 2011 г., издание 2012, издание 2013 г., издание 2014 г.

 

• Peter Iliev. Legal framework of the audio-visual sector in Bulgaria. – In: Legal Guide, издание на Агенция за инвестиции при Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, издание 2009 г., издание 2010 г., издание 2011 г., издание 2012, издание 2013 г., издание 2014 г.

 

 

Публикации по юридически теми в периодичния печат и специализирани бизнес издания:

 

• Петър Илиев. „Лицензионните режими в енергетиката” (2009 г.)

 

• Петър Илиев. „Оперативно управление на електроенергийната система” (2009 г.)

 

• Петър Илиев. „Разрешителните режими при изграждането на водноелектрически централи”     (2009 г.)

 

• Петър Илиев. „Сделки с електроенергия при свободно договорени цени” (2009 г.)

 

• Петър Илиев. „Сделки с природен газ” (2009 г.)

 

• Петър Илиев. „Вещни права в енергетиката” (2009 г.)

 

• Петър Илиев. „Техническите паспорти на строежите” (2009 г.)

 

• Петър Илиев. „Въвеждане на строежите в експлоатация” (2008 г.)

 

• Петър Илиев. „Актове при завършване на строителството” (2008 г.)

 

• Петър Илиев. „Застраховане в проектирането и строителството” (2008 г.)

 

• Петър Илиев. „Обществени поръчки чрез процедурата на състезателен диалог” (2008 г.)

 

• Петър Илиев. „Обхват и съдържание на инвестиционните проекти” (2008 г.)

 

• Петър Илиев. „Правен режим на ДДС при прехвърляне на търговско предприятие” (2008 г.)

 

• Петър Илиев. „Основания за изменение на подробни устройствени планове” (2008 г.)

 

• Петър Илиев. „Конституционни аспекти на собствеността” (2008 г.)

 

• Петър Илиев. „Правен режим на комплексните разрешителни” (2007 г.)

 

• Петър Илиев. „Правна рамка на биогоривата – европейски и национални аспекти” (2007 г.)

 

• Петър Илиев. „Правният режим на ДДС при сделките с недвижими имоти и правото на строеж според новия Закон за ДДС” (2007 г.)

 

• Петър Илиев. „Новият общ устройствен план на София” (2007 г.)

 

• Петър Илиев. „Правни режими на офшорните компании” (2007 г.)

 

• Петър Илиев. „Политическо представителство” (2006 г.)

 

• Петър Илиев. „Новите конституционни промени – повече въпроси отколкото отговори” (2006 г.)

 

• Петър Илиев. „Национален суверенитет vs. военни бази” (2006 г.)

 

• Петър Илиев. „Новите правни аспекти на ДДС при сделките с недвижими имоти и право на строеж” (2006 г.)