Енергетика и Природни ресурси

Нашата юридическа практика в енергийния сектор и индустриите, свързани с природни ресурси, е широкообхватна и отразява цялото разнообразие на същността и развитието на тези сфери. Юристите ни разполагат с необходимите професионални знания и опит при предоставянето на правно-консултантски услуги на клиенти, които имат интерес да инвестират в енергийния сектор и сферата на природните ресурси. Ние консултираме по въпроси, свързани с ефективното структуриране, развитие, финансиране и реализация на различни енергийни проекти. Оказваме съдействие на нашите клиенти във връзка с всички правни аспекти на управлението на съответния енергиен проект от фазата на планирането и подготовката до финалната фаза на финансовото приключване, а и след това с оглед на бъдещи разширявания и преструктурирания.

 

Екипът на „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ” има успешен консултантски опит във връзка с високопрофилни проекти и е консултирал много енергийни компании.

 

 

Нашите насочени към енергетиката правни усуги по енергийни проекти са свързани със следните въпроси:

 

  • Правен анализ на различни аспекти от регулаторния режим на енергийния сектор и консултации по промени в нормативната уредба;

  • Съвети по специфични правни въпроси в сферата на енергийния сектор като режим на регулиране на цените, лицензионен режим, концесионен режим и процедури, изграждане на енергийни обекти, екологичноправна нормативна уредба, защита на конкуренцията, обществени поръчки, защита на потребителите, проектно финансиране;

  • Корпоративноправни, търговскоправни, вещноправни и данъчноправни аспекти на инвестициите в енергийния сектор;

  • Правно структуриране на инвестиционния процес;

  • Правно структуриране на проекти за смесени дружества;

  • Изготвяне на правните аспекти на инвестиционните стратегии;

  • Правно консултиране по подготовката на необходимата тръжна документация;

  • Юридически дю дилиджънс, свързан с енергийни проекти;

  • Правно съдействие при провеждането на преговори;

  • Изготвяне на проектодоговори за продажба на електрическа и топлинна енергия, нефт, нефтопродукти, природен газ, биогорива;

  • Правни консултации по енергийни проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници;

  • Правни консултации по енергийни проекти, свързани с производство и търговия с биогорива.

 

  Юридическият опит и познанията на „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ” в сферата на енергийното право и природните ресурси беше високо оценен от българското Министерство на Икономиката и Енергетиката, което чрез Българската Агенция за Инвестиции възложи на юристите от „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ” изготвянето на правния анализ на регулаторния режим на енергийния сектор в България. Резултатът от правната работа по проекта беше публикуван в официалния Legal Guide, издаден от Българската Агенция за Инвестиции.

 

  Юристите от „ИЛИЕВ И ПАРТНЬОРИ” имат успешен професионален опит и при консултирането на компании, които инвестират и развиват дейност в сферата на минното дело, търговията с горива (вкл. биогорива) и водния сектор.